خودسوزی پناهجویان و بی مسئولیتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی

خودسوزی پناهجویان و بی مسئولیتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی.
امروز سە شنبە ١٨ ماە مە برابر با ٢٨ اردیبهشت محمد محمودی ٢٧ سالە اهل بوکان در اعتراض بە عدم رسیدگی بە پروندە پناهندگی اش از جانب یو ان اچ سی آر، در مقابل ساختمان دفتر یو ان اچ سی آر با حضور دوربین خبرگزاریهای اقلیم کردستان با ریختن بنزین خود را بە آتش کشید. آقای محمودی تا لحظە تنظیم این اعلامیە زندە است، اما بە گفتە پزشکان شهر اربیل حال او وخیم گزارش شدە است. این واقعە دلخراش بطور زندە از تلویزیون پخش شدە و موجب نگرانی و آزار روحی دەها هزار انسان شرافتمند شد. فیلبردارها و خبرنگاران بە تهیە فیلم و منعکس کردن نحوە سوختن پناهجوی مستاصل مشغول بودن تا بە ممانعت از وقوع این حادثە ناگوار کە قابل پیشگیری بود.
دفتر سازمان ملل در اربیل کە اتفاق خودسوزی در چند قدمی آن رخ داد در کمال ناباوری و اوج برخورد غیر انسانی بعد از ٢٠ دقیقە آمبولانس را برای انتقال محمد محمودی بە بیمارستان اعزام نمودند.
آقای محمد محمودی طبق اخباری کە بدست ما رسیدە چهار سال قبل خود را بە یو ان معرفی نمودە و در این مدت پروندە ایشان بررسی نشدە و هیچ پاسخی دریافت نکردە است.
متاسفانە این اولین بار نیست کە پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی اقدام بە خودسوزی و یا خودزنی میکنند. در هفتم آوریل ٢٠١١ برابر با ١٨ فروردین ١٣٩٠ پناهجوی ایرانی کە یک روز قبل در یکی از میادین مرکزی آمستردام اقدام بە خودسوزی کرد، در بیمارستان جان باخت.
سالهاست کە از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی جز ادارەای بی خاصیت برای رفع و رجوع سادەترین وظایف، امر جدی دیگری را برای مراجعین انجام نمیدهند. هزاران پناهجوی ایرانی در اقلیم کردستان و بدون هیچ حمایت مالی زندگی را بە سختی سپری میکنند و هیچ چشم اندازی برای خروج و اعزام بە کشور ثالث وجود ندارد و بە تبع آن دچار یاس و سرخوردگی شدە و چنین موارد دلخراشی در نتیجە همین لاقیدیها اتفاق میافتند.
مسئول تمامی این فجایع انسانی از اقلیم کردستان تا ترکیە و غیرە کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می باشد کە با جان هزاران انسان پناهجو بازی میکند و آنان را در بلاتکلیفی محض نگە داشتە و وضعیت اسفباری از لحاظ روانی و اقتصادی و بی آیندگی بویژە برای فرزندانشان تحمیل کردە است.
ما (سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز) از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میخواهیم کە بە این لاقیدی و سلب مسئولیت از خود پایان دهند و توجە جدی بە کیس پناهجویان ایرانی فراری جهنم جمهوری اسلامی، داشتە باشند.

دوستان عزیز پناهجو!

قبل از هر چیز ابراز همدردی عمیق خود را نسبت بە خودسوزی آقای محمودی اعلام و امیدواریم با تلاش پزشکان و کادر درمانی سلامت کامل خود را بدست بیاورند.
بر همگان محرز است کە شما در چە مخمسەای گیر افتادەاید و چگونە سالهای متمادی در بلاتکلیفی بسر می برید و بعضا تلاش و تقلاهای فردی تان بە تغییر جدی منجر نشدە. متاسفانە دەها هزار پناهجوی ایرانی از اقلیم کردستان تا ترکیە در بلاتکلیفی و سرگردانی بسر می برند و راهی جز تلاش متحدانە و همە جانبە برای تغییر سیاست بنیادی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی بمنظور اعزام بە کشور ثالث، وجود ندارد.
سازمان ملل تا بە نتیجە رسیدن پروسە اعزام بە کشور ثالث مسئول تامین امکانات زیستی و بهداشتی و امنیتی پناهجویان در اقلیم کردستان با همکاری حکومت اقلیم می باشد و این ابتدایی ترین توقع از HCRUN و حکومت اقلیم می باشد.

خودکشی و خودزنی راە حل نیست

پناهجویان برای مقابلە با این اوضاع و مستولی شدن بر فضای یاس و سرخوردگی راهی جز اتحاد و تشکل ندارند و لاجرم باید متحدانە و هماهنگ مطالبات بحق و انسانی شان را از UNHCR و حکومت اقلیم کردستان مطرح نمایند. بدون تردید همە سازمانهای مدافع پناهندگی در این مسیر سخت و دشوار باید پناهجویان را تنها نگذاریم و برای نیل بە اهداف انسانی نباید از هیچ تلاشی دریغ نماییم.
سعید آرمان
دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز
لینک خبر خودسوزی پناهجوی ایرانی در آمستردام هلند از بی بی سی.
https://www.bbc.com/persian/iran/2011/04/110407_l03_iranian_assylum

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail