حزب مودرات خواستار اخراج پناهجویان غیرقانونی است

حزب مودرات خواستار اخراج پناهجویان غیرقانونی است
اولف کریسترشوُن، رهبر جدید حزب مودرات خواستار اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای اخراج پناهجویان غیرقانونی شده است.
او می‌گوید وجود یک جامعه‌ی سایه در کشور که به دلیل اقامت پناهجویانی که پاسخ منفی دریافت کرده‌اند، رو به رشد نیز دارد، مایه نگرانی آنهاست.
به این دلیل او می‌خواهد پلیس نیروی بیشتری را برای یافتن این افراد به کار گیرد. همچنین او خواستار افزایش بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و تعداد کارکنان این مراکز شده است.
رهبر حزب مودرات از توافق سال ۲۰۱۳ میان دولت ائتلاف بورژوایی با حزب محیط زیست که از جمله حق استفاده از خدمات درمانی و آموزش را به پناهجویان بدون مدرک ‌داد، اظهار پشیمانی می‌کند.
او ضمن تاکید براین که باید مقررات شدیدتری وضع شود، می‌گوید استفاده از خدمات درمانی حق همه است و کودکان نباید از تصمیم‌های اشتباه پدر و مادر خود، آسیب ببینند. اما واضح است داشتن چنین حق مشخصی برای کسانی که غیرقانونی در سوئد هستند، پیام اشتباهی را می‌فرستد و به این دلیل حزب مودرات خواستار بازگشت به مقررات سخت‌گیرانه‌ی پیش از توافق ۲۰۱۳ است.
ولف کریسترشوُن در پاسخ به گزارشگر اکوت که پرسید آیا چنین سیاستی برای جلب آرای کسانی که شبیه به هواداران حزب دموکرات‌های سوئد فکرمی‌کنند نیست، گفت این یک مشکل آشکار اجتماعی ست. درحال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر که حکم اخراج دریافت کرده‌اند به زندگی مخفی روی آورده اند و پلیس تخمین می‌زند تا سال آینده، ۴۰ هزار نفر دیگر هم به آنها اضافه شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا چنین سیاستی مورد توافق سه حزب دیگر بورژوایی نیز هست، گفت امروز نمی‌تواند به آن پاسخ دهد. حزب او پیشنهاد خود را به دلیل وجود چنین مشکل بزرگی، مطرح کرده است. پس از آن با دوستان متحد خود نیز درمورد یافتن راه عملی مناسبی برای حل این مشکل مذاکره خواهندکرد.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail