جان افشین سهراب زادە فعال سیاسی مقیم ترکیە در خطر است.

جان افشین سهراب زادە فعال سیاسی مقیم ترکیە در خطر است.

روز دوشنبە پنجم آوریل ٢٠٢١ آقای سهراب زادە جهت دریافت کیملیک بە پلیس شهر محل اقامتشان “اسکی شهیر” مراجعە کردە کە او را بدون هیچ توضیحی و یا تفهیم اتهام بازداشت و نزد خود نگە داشتەاند.
روز سە شنبە افشین سهراب زادە را با غل و زنجیز او را بە بهانە سوال و جواب و انتقال بە آنکارا روانە کمپ ویژە پناهجویان دیپورتی در شهر قیصری، کردەاند کە شرایط بغایت غیر انسانی بر آن حاکم است.

افشین سهراب زادە سالها در زندانهای مخوف رژیم اسلامی در بند بودە و در صورت دیپورت بە ایران بە دلیل فعالیت مسلحانە با احزاب کردستان ایران با مشکل جدی مواجە خواهد شد.

آقای سهراب زادە در سال ٢٠١۶ خود را بە دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معرفی و بعد از مدتی از جانب این سازمان بعنوان پناهندە سیاسی پذیرفتە شدە و اکنون همراە با همسر و فرزندشان در ترکیە بسر می برند و چند هفتە قبل مصاحبە تعیین کشور داشتەاند کە این اتفاق برای آنان بسیار غافلگیر کنندە و غیر منتظرە بودە و شوک عظیمی بە آنان وارد شدە است.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز این عمل غیر قانونی و غیر انسانی دولت ترکیە را بشدت محکوم و از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی و سایر نهادهای حقوق بشر تقاضا دارد تا مانع از دیپورت آقای افشین سهراب زادە بە دست جلادان رژیم اسلامی، بشوند.

شایان ذکر است کە دولت ترکیە چند فعال سیاسی دیگر را در ابتدای این هفتە بە “جرم” شرکت در تجمع اعتراضی دستگیر و در شرایط خطرناکی قرار گرفتەاند.

سعید آرمان
دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail