توافق جدید درمورد استخدام بیکاران و پناهندگان

دولت سوئد و طرف‌های بازار کار یعنی کارفرمایان و سندیکاها در مورد ایجاد کارهای موسوم به کار برای استقرار که از جمله و بطور عمده شامل مهاجران و پناهندگان تازه وارد به سوئد است به توافق رسیده اند.

وزیر کار در یک کنفرانس مطبوعاتی که بعد از ظهر امروز برگزار شد اعلام داشت که این توافق بر پایه توافق میان سازمان سراسری کارگران سوئد، ال او از یک سو و سازمان کارفرمایان سوئد، سونسک نرینگس لیو، از سیوی دیگر استوار است.

به گفته ایلوا یوهانسون، وزیر کار سوئد، این توافق با این هدف به دست آمده که از جمله مشکل بیکاری گسترده ای را که مهاجرت‌های گسترده‌ی دو سه سال اخیر در بازار کار سوئد به وجود آورده تخفیف دهد . به گفته او توافق میان دولت و طرف‌های بازار کار که متضمن دادن سوبسید دولتی به کارکنان مورد نظر برای تامین درآمد کافی برای آنهاست شامل حدود هزار تن خواهد بود.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail