اعتراضات گسترده کارگری،خصلت نمای مبارزه طبقاتی

اعتراضات گسترده کارگری،خصلت نمای مبارزه طبقاتی:

برای هر کسی که اوضاع سیاسی ایران را تعقیب کند،میتواند شاهد رشد و گسترش اعتراضات،اعتصابات و مبارزات طبقه کارگر ایران در مقابل سیستم سرمایه داری اسلامی باشد.وضعیت فلاکت بار و غیر قابل تحملی که سیستم سرمایه و حکومت اسلامی بصورت توامان با فقر و سرکوب و خفقان به زندگی کارگران و اکثریت مردم جامعه ایران روزانه تحمیل میکند.اوضاعی که غایت و افق روشن برای تغییر آن را تنها میتوان با سازماندهی شورایی کارگران و متشکل شدن آنها و تحزب کمونیستی،تغییرداد.واقعیت امر این است که حکومت جنایتکار اسلامی با چهار دهه کشتار، ارعاب ، زندانی و شکنجه کردن و اعدام بخش عمده فعالین سیاسی احزاب چپ و کمونیست توانست بخشا عقب نشینی هایی را به جنبش کمونیستی ایران تحمیل کند.در کنار این، توهمات بخشی از اپوزسیون بظاهر چپ که عملا با مخفی شدن در پس شعار ضد امپریالیسم ساعت هایشان را با ارتجاع سیاسی حکومت تنطیم میکردندو بصورت مشخص حزب توده و سازمان اکثریت پیشقراول این توهم ساختاری خرده بورژوازی در قالب چپ بودند.اما جنبش کمونیسم کارگری و فرهنگ کار شورایی و سازش ناپذیری کمونیستی با ارتجاع سرمایه و مذهب جنبشی است که در طی این چهل سال با فراز و نشیب های مختلف خود را به پیش برده است.کمونیسم و مبارزه طبقاتی درایران جنبشی خوشنام و صاحب اعتبار است.در این شرایط ملتهب و با این درجه از سناریوسازی جریانات راست و ارتجاعی و نسخه پیچی آنها برای آینده مردم ایران،ضروری و شایسته است که کل جریانات و احزاب سرنگونی طلب چپ و کمونیست با جدیت و تلاش بی وقفه جنبش کارگری و سوسیالیستی موجود در ایران را تقویت کنند.و رهبری اعتراضات رادیکال طبقاتی کارگران را در جهت افق کمونیستی و کارگری به پیش ببرند.

زنده باد آزادی،برابری،زنده باد حکومت کارگری

لیلی مهتر عباس ۱۴/۴/۲۰۱۸

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail