اطلاعیە سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز ١٧ نوامبر ٢٠٢٠

اطلاعیە سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز
١٧ نوامبر ٢٠٢٠

آخرین تحولات پناهجویان ایرانی گرفتار در مصر.

نتیجە تماسهای مکرر با پناهجویان ایرانی در مرکز پلیس مصر در قا‌هرە و همچنین بستگان آنان در ایران و دفتر وکالت آقای خالد علی وکیل مدافع پناهجویان بە این قرار است:

دیروز غروب (دوشنبە ١۶ نوامبر) طی تماس تلفنی از جانب دفتر وکالت آقای خالد علی با سعید آرمان مشخصات کامل پناهجویان را جویا و وارد مذاکرە با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی شدە و نکات لازم را با آنان بعنوان وکیل مدافع پناهجویان متذکر شدەاند.
امروز سە شنبە دفتر کمیساسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در قاهرە بە وزارت خارجە مصر اطلاع دادەاند کە جمعی از پناهجویان خواهان ماندن در مصر و درخواست پناهندگی میکنند. دفتر یو ان در آنکارا متعهد شدە کە بە محل اسکان پناهجویان خواهند رفت.
همزمان امروز سە شنبە ١٧ نوامبر پلیس مصر با تهدید و ضرب و شتم پناهجویان را وادار بە رفتن بە دفتر حافظ منافع ایران در قاهرە کردە و فرمهایی را در اختیارشان گذاشتەاند اما بە صراحت از امضای فرم تعهد بە بازگشت “داوطلبانە” صحبت نکردەاند. بە آن بخش کە آمادە برگشت بە ایران شدەاند ،گفتەاند کە احتمالا تا روز یکشنبە هفتە جاری اقدام بکنند. هرچند صد درصد قطعی نیست. ضمنا قرار است فردا برای تست کرونا بە مرکز درمانی انتقال دادە شوند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز این رفقار دولت مصر و همچنین تهدیدات دولت ایران و ناچار کردنشان بە بازگشت اجباری بە ایران، را محکوم و آنرا مغایر با پروتوکلهای بین المللی در امور پناهندگی میدانیم و خواهان پایان دادن بە اجحاف و زور و ضرب و شتم پناهجویان از جانب پلیس مصر و نمایندگان جمهوری اسلامی در مصر می باشیم.
پناهجویان ایرانی گرفتار در مصر حق دارند بنا بە میل خود ماندن در مصر و یا بازگشت داوطلبانە را بدون هیج اجباری انتخاب کنند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز تا حصول اطمینان از تامین جانی و امنیت این پناهجویان از هیچ تلاش قانونی و حقوقی کوتاهی نخواهد کرد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز
١٧ نوامبر ٢٠٢٠

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail