اطلاعیه پایانی کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز واحد سوئد

اطلاعیه پایانی کنفرانس سالانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز واحد سوئد

 روز دوشنبه ٢۴ اوت ٢٠١۵ کنفرانس واحد سوئد بی مرز در شهر استکهلم برگزار شد.

نفرانس ابتدا با یک دقیقه سکوت بە یاد هزاران پناهجو که برای رسیدن به یک زندگی امن جان خود را از دست داده اند،  شروع به کار کرد.در ادامه دو گزارش خبری کوتاە از وضعیت اسفبار پناهجویانی کە در مرزهای مقدونیە با موانع پلیس و ارتش و سیم خاردار مواجە هستند، بە نمایش گذاشتە شد و بدنبال آن سعید آرمان دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز سخنرانی خود را تحت عنوان” بحران پناهندگی در جهان، ریشەها، عوامل و راە حل ها” آغاز نمود.(فیلم این سخنرانی به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت)
بعد از سخنان سعید آرمان کنفرانس با پرسش و پاسخ ها و اظهار نظر فعال شرکت کنندگان ادامە یافت.
در بخش دیگر کنفرانس زینت کریمی گزارش فعالیتهای سازمان بی مرز در یک سال گذشته را به کنفرانس ارئە داد. این گزارش به طور کامل منتشر خواهد شد.
در بخش بعدی کنفرانس محمود محمد زاده پلاتفرم دورە آینده را معرفی نمود
اخرین بخش کنفرانس مربوط به انتخاب دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد بود که عباس رضایی به عنوان دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز  واحد سوئد انتخاب شد.
در پایان از زحمات فعالین بی مرز بویژە محمود محمد زادە بعنوان دبیر در یکسال گذشتە قدردانی شد.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز واحد سوئد
۳۰ اگوست

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail